Biển chức danh Hạt Kiểm lâm Kon Chro, tỉnh Gia Lai

Tình trạng :


Kích thước :

 Biển chức danh làm bằng đồng ăn mòn mạ vàng, gắn trên gỗ. Biển được thiết kế phù hợp với từng chức danh theo mẫu (tương tự như mẫu biển chức danh ngành Công an). Có hai loại loại to và loại nhỏ phù hợp với các chức danh để lựa chọn.